Stäng

Access Rehab

Skillnader mellan Naprapat, Kiropraktor & Sjukgymnast

När du har ont vill du ha snabb och kunnig hjälp. Smärta i rörelseapparaten kan påverka både vardagen och måendet. Men vilken hjälp är det du behöver? Det är få som vet vad som särskiljer de olika kategorierna och det kan vara snårigt att hitta rätt. Här får du en överskådlig bild av vilken vård som finns att tillgå och hur det går till när du söker och får vård av någon av dessa yrkeskategorier.

För ytterligare information hjälper vi gärna dig, på någon av våra kliniker, att få rätt behandling och råd kring hur du kan hantera din smärta.

Boka tid på någon av våra kliniker.

naprapat

Flera yrken med några skillnader & många likheter

Naprapater och kiropraktorer är de mest likartade behandlarna inom sitt område. De behandlar nämligen i stort sett samma typer av besvär. De ägnar sig gemensamt åt behandling av muskler, bindväv, leder och ledmanipulation. De använder sig av samma eller liknande metoder och det finns inga uttalade behandlingsmodeller som kan utföras enbart av kiropraktorer eller naprapater. Teknikerna för korrigering och manipulering av leder och muskler är känsliga och mycket specifika baserat på tryckpunkter, handgrepp på centrala delar av rörelseapparaten och stödjeorganen. Det är därför viktigt att din behandling ges av en legitimerad och van behandlare inom naprapati eller kiropraktik.

Besvären som kiropraktorer och naprapater behandlar är bland annat generella smärtor i nacke, huvud och rygg, men även mer specifika skador såsom ischias, idrottsskador, whiplash och domningar och spänningar i kroppen. Kiropraktorn tillika naprapaten arbetar med manuella behandlingstekniker och har sina händer som främsta arbetsredskap. Utöver de traditionella manuella metoderna används även akupunktur och stötvågsbehandling som ett komplement. För smärtbehandling kan en naprapat eller kiropraktor även ordinera elektroterapi genom TENS-apparatur.

Den yrkeskategori som tidigare kallades sjukgymnast benämns numera som fysioterapeut. Behandlingen som erbjuds är dock desamma som tidigare. Fysioterapeuter som har särskild examen i ortopedisk manuell terapi (OMT) kan utföra samma behandlingar som en kiropraktor eller naprapat. Det som annars särskiljer de tre kategorierna är att fysioterapeuten oftare fokuserar på rehabilitering genom rörelse och träning.
Som patient hos fysioterapeuten deltar du i att upprätthålla behandlingen genom träning i samband med och mellan behandlingssessionerna. Hos fysioterapeuten är inte teknikerna det framstående. Istället ligger fokus på den kunskap som fysioterapeuten kan förmedla kring kroppens funktioner och behov samt vägledningen och praktiska stödet kring hur du kan återhämta din kropp från olika besvärande tillstånd.

Gemensamt för samtliga yrkeskategorier är att det krävs eftergymnasiala studier under flera år för att kunna kalla sig fysioterapeut, naprapat respektive kiropraktor. Samtliga tre yrken är förenade med legitimationskrav för utövning och användande av yrkestitlarna. Det innebär att ingen annan än de som uppfyllt utbildnings- och arbetskraven får benämna sig med någon av de titlarna. Kiropraktik och naprapati undervisas vid ett specialiserat lärosäte som drivs i privat regi med statlig översyn. Fysioterapeuter läser en kandidatexamen i fysioterapi och kan göra detta vid en rad olika högskolor och universitet. Fysioterapeuter kan ansöka om sin legitimation efter uttagen yrkesexamen, medan kiropraktorer och naprapater även behöver uppfylla viss tids praktiktjänstgöring inom yrket.

kiropraktor

Vad är en kiropraktor & vad gör en kiropraktor?

För att använda titeln legitimerad kiropraktor krävs vanligtvis fem års studier. I Sverige utbildar sig kiropraktorer genom Skandinaviska kiropraktorhögkolan som har sitt lärosäte i Stockholm. Via Skandinaviska kiropraktorhögskolan tas en yrkesexamen ut efter fullgjorda studier. Efter ytterligare ett års praktiktjänstgöring kan kiropraktorn ansöka om legitimation från Socialstyrelsen och kan då titulera sig legitimerad kiropraktor. Det finns likvärdiga utbildningar via lärosäten i övriga norden och det är därför möjligt att t.ex. studera motsvarande utbildning i Danmark.

Liksom naprapater arbetar en kiropraktor med olika åkommor i rörelseapparaten och stödjeorganen. Det innefattar att undersöka, probleminventera och behandla olika typer av smärttillstånd och nedsättningar av funktioner.

Vanliga orsaker till att någon söker sig till en kiropraktor är muskelbesvär t.ex. i rygg och axlar. Det kan även gälla huvudvärk och nacksmärtor eller arbetsrelaterade besvär. Det är heller inte ovanligt att söka en kiropraktor för olika typer av idrottsskador. Kiropraktorn använder sig av manuella behandlingstekniker och även undersökningen baseras på kiropraktorns händer. En kunnig kiropraktor kan känna sig fram kring dina påverkade områden för att identifiera och korrigera olika tillstånd som du besväras av. För behandling används en rad tekniker baserat på triggerpunkter i kroppen, stretching samt vårdande massage. Det är också vanligt förekommande med olika tryck- och nåltekniker.
Kiropraktorn är utbildad att inte bara behandla det område som smärtar, utan även finna var smärtan kommer ifrån. Smärtor i olika leder kan ha sitt ursprung i låsningar och muskelskador i anslutande delar av kroppen. En noggrann diagnostik är därför avgörande för framgångsrik behandling.

Kiropraktorn arbetar, liksom sina naprapatkollegor, med kartläggning av patientens livssituation. Genom att genomlysa individens arbetssituation och levnadsförhållanden, samlas viktiga ledtrådar till vad som skapat och sedan upprätthåller den smärta och obehag som uppstått.

Praktiskt kan det innebära att erbjudas stöd och råd kring ergonomi på arbetsplatsen och/eller i vardagen. I kiropraktorns uppdrag ingår även att analysera sina egna begränsningar och genom grundlig anamnes och diagnosticering utreda om patienten behöver hänvisas vidare till läkare eller annan vårdgivare.

fysioterapeut

Vad är en naprapat & vad gör en naprapat?

En naprapat är en person som utbildat sig och genomfört praktik inom området naprapati. Studierna genomförs i Sverige via Naprapathögskolan som är ett privat lärosäte i Stockholm som har examensrätt för att utbilda naprapater. Fyra års studier leder till yrkesexamen och efter ytterligare ett års praktiktjänstgöring kan en ansökan om legitimation göras hos Socialstyrelsen.

I likhet med kiropraktorn arbetar naprapaten med smärttillstånd och reducerade funktioner i kroppen. Genom undersökning, diagnostik och behandling kan en naprapat både förebygga och rehabilitera tillstånd i kroppen som har sin grund i rörelse- och stödjeorganen. Som en del av utredningen av patientens helhetstillstånd görs även kartläggning av patientens psykosociala faktorer som kan vara bidragande till problematiken. Smärtor i axlar och nacke kan till exempel ha sin grund i arbetsställningar, men kan även vara ett symptom på stress och social ohälsa. Patientens eget deltagande i behandlingen är nyckeln till varaktig förändring. Naprapaten bistår med kunskap och verktyg kring kroppens funktioner och hur den enskilde kan förebygga besvär och rehabilitera redan konstaterade tillstånd.

Med manuella tekniker behandlar naprapaten patientens mjukdelar med stretching och massage, kombinerat med bindvävstekniker och mobilisering av leder som återskapar funktioner som blivit nedsatta.

sjukgymnast

Vad är & vad gör en sjukgymnast/fysioterapeut?

I folkmun har vi sedan länge använd ordet sjukgymnastik för att benämna det som idag går under namnet fysioterapi. Det är ett led i en professionalisering av synen på yrket och därmed hänvisas det allt oftare till den moderniserade titeln.

En fysioterapeut har en utbildning på tre år vid universitet eller högskola. Efter fullgjorda studier kan studenten ta ut en kandidatexamen i fysioterapi och yrkesexamen som fysioterapeut. Efter uttagen examen kan ansökan om legitimation hos Socialstyrelsen göras. För specialisering inom viss typ av somatisk vård såsom intensivvård, hjärt- och kärlsjukdomar samt mentalvård krävs yrkeserfarenhet samt en vidareutbildning på avancerad nivå inom det valda specialistområde.

Liksom sina närliggande yrkeskollegor är fysioterapeuterna specialister på rörelseorganen. De har som främsta arbete att hjälpa sina patienter att upprätthålla och förbättra sin hälsa genom aktivitet och träning. Fysioterpeuterna arbetar med smärtlindring, neurologiska sjukdomar och idrottsskador. En fysioterapeut är också en självklart del av rehabiliterande insatser efter operationer och sjukhusvistelser.

Med både praktiska och teoretiska verktyg hjälper fysioteraputen sina patienter att enligt individuella förutsättningar och behov kunna leva sitt bästa liv. Utöver att rehabilitera och stötta patienter med olika smärttillstånd eller funktionsvariationer så arbetar fysioterapeuten också förebyggande. Genom att undervisa både patienter och andra yrkeskategorier om belastningsskador och ergonomi får arbetet förebyggande effekter. På samma vis arbetar fysioterapeuter med rådgivning för ett hälsosamt liv.

Frågor & svar inför ditt besök hos kiropraktor, naprapat eller fysioterapeut

Hur söker jag vård?

Du kan ta kontakt direkt med den mottagning eller yrkeskategori du önskar vård hos för att boka besök för bedömning, rådgivning och behandling utifrån dina behov.

Kan man få remiss?

Det är vanligt att mottagningar har avtal med landsting och regioner för att erbjuda vård på remiss. Då kostar ditt besök hos en mottagning såsom patientavgiften hos vårdcentralen. Då innefattas ditt besök också av din region eller landstings högkostnadsskyddsregler.

Vi tar emot alla remisser, om din region inte har avtal med den mottagning du valt då fakturerar vi enligt vår egen kostnadslista för behandlingar. Vi samarbetar med de största försäkringsbolagen. Även om ditt besök inte inräknas i högkostnadsskyddet för sjukvård är det därför troligt att det istället täcks av din sjukvårdsförsäkring. De allra flesta arbetsgivare erbjuder även friskvårdsbidrag som täcker kostnader för behandlingar inom naprapati, kiropraktik och fysioterapi. Vilket typ av bidrag du kan använda dig av beror på om du söker vård för sjukvårdande eller friskvårdande behov.

Vad har man på sig?

När du söker vård för muskler, bindväv och leder behöver ofta din behandlare kunna undersöka och korrigera din kropp. Du behöver därför vara beredd på att ta av dig för att din behandlare skall få tillgång till området. Du tar av dig till underkläder på över eller underkroppen beroende på sökorsak. Det kan därför vara bra att ha underkläder du känner dig bekväm i inför besök.

Beroende på behandlingsupplägg kan du ibland behöva ha på dig särskilda kläder vid besöket, såsom träningskläder. Vid sådana tillfällen är det i överenskommelse med din behandlare och du kommer att få veta det i förväg utifrån er gemensamma planering.

Läs nedan om olika besvär och behandlingar


Klicka på punkterna till nedan för att läsa om några av de symptom som du kan få hjälp med hos oss.

En person med symptom och smärtpunkter utmärkta i bilden.