Stäng

Vård på Access Rehab

Vård på Access Rehab - aktiva behandlingar för hållbar hälsa

Access Rehab hjälper patienter med individanpassade lösningar på sina besvär. Våra terapeuter jobbar efter med de mest moderna och evidensbaserade metoderna för att du som patient ska få svar på vad som orsakat dina besvär och tar i samråd med dig fram en vårdplan för att uppnå önskad funktion.

Våra terapeuter inleder alltid vårdkontakten med en grundlig anamnes och undersökning samt sammanfattar historiken kring ditt besvär och gör utifrån detta bästa möjliga helhetsbedömning av din situation. Det ger god grund för bästa möjliga bemötande och vård. Utifrån anamnes och undersökning ges  information och rådgivning och terapeuten skapar tillsammans med dig även en behandlingsplan med tydligt definierade mål. Våra terapeuter har flertalet behandlingstekniker till sitt förfogande och de väljer de som passar bäst utefter ditt besvär, mål och behandlingsplanens upplägg.  Vi använder oss av allt ifrån olika olika former av tränings- och rehabiliteringsövningar till manuella behandlingstekniker.

Access Rehabs fyra hörnstenar:
Undersökning
Smärtlindring
Funktionsförbättring
Långsiktighet  

Undersökning
När du söker vård på Access Rehab inleds alltså alltid första besöket med att vårdgivaren noga tar upp historiken kring ditt besvär. Detta är grunden i undersökningen för att ta reda på vad som smärtar och anledningen till ditt besvär. Därefter görs en klinisk undersökning med olika typer av funktions, provokations- respektive symtomlindrande tester. Vid behov görs alltid vidareremittering till exempelvis läkare, dietist, barnmorska eller annan specialistvårdgivare.

Rehabiliteringsprocessen delas kortfattat upp i två delar, – en kortsiktig och en långsiktig strategi. Den kortsiktiga strategin innebär att få tillvaron närmast i tiden att kännas bättre medan den långsiktiga strategin är mer omfattande och avser att uppnå besvärsfrihet på lång sikt.

Målet med denna hörnsten är med andra ord att du ska känna att du förstår din smärta och vet hur du kan ta tag i problemet i kombination med en förståelse för hur vi kan hjälpa till.

Symtomlindring
Vi hjälper dig att lindra smärtan både på lång och kort sikt. På kort sikt har vi flertalet manuella behandlingsmetoder såsom massage, manipulation, stretching, dry needling m.m.   I din rehabilitering kan också manuella metoder stödja den långsiktiga processen till smärtfrihet. Vi kan även hjälpa dig vid akuta smärtor för momentant avlastning genom t.ex tejpning eller justering av löpteknik od.

Funktionsförbättring
I din rehabilitering  står ditt välmående i fokus. Vid smärta kan man sällan utföra önskade aktiviteter i den utsträckningen man skulle vilja. För att komma tillrätta med det upprättar vi strategier som hjälper dig att återfå kapaciteten i besvärsområdet och på så sätt också bli smärtfri igen. För att det ska fungera är det viktigt att vi skräddarsyr upplägget efter hur just du belastar din kropp i din vardag. För flertalet besvär är det just detta aktiva upplägg som är nyckeln i att lösa ett besvär.   

Långsiktighet
För att knyta ihop säcken är det självfallet viktigt för oss att förmedla information, dels om de faktorer som kan vidmakthålla din smärta, och på vilket sätt du kan reducera risken att ditt besvär återkommer. Du kommer få med dig enkla metoder som minskar risken för återfall men också redskap att hantera eventuella återkommande besvär. Det centrala i det här skedet är förståelsen för hur din smärta uppkommer och vad den i just ditt fall betyder.

 

Våra behandlingar och tjänster